HTML

KÉRDEZZ A BIBLIÁRÓL!

A Könyvek Könyve a világ legnagyszerűbb "kiadványa", amelyből megtanulható, hogyan is oldható meg minden probléma, hogyan tölthető be minden szükség. A Bibliára mindenkinek szüksége van - nemre, korra, származásra, felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül - amely garantáltan időtálló és természetfeletti erőt képvisel! Bővebben: http://www.freeweb.hu/bekevar/biblia.htm Kérdezni a következő ímélcímen tudsz: bekevar.webkikoto@gmail.com

Friss topikok

  • Akos146: Ebben a cikkben Biblián belüli ellentmondásokat hoznak fel, amikre alapozva úgy vélik, Dávid és Gó... (2021.10.18. 23:25) Mi az indítékod?
  • Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt): Nagyon jó,és találó bölcs mondások! Köszönöm,hogy Publikáltad! (2011.09.14. 11:48) Neves emberek a Bibliáról 1.

A napokban érkezett el hozzám az alábbi, nagy igazságot tartalmazó kis üzenet. E szerint nem mindegy, hogy milyen indítékkal olvassuk a Szentírást!

Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát találjon, hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát őbenne.

Címkék: indíték szentírás biblia

1 komment

sordisz4.gif
MEGHITT KARÁCSONYT ÉS KEGYELEMTELJES ÚJ ÉVET KÍVÁN 
A BÉKEVÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET! 
 

http://www.friweb.hu/bekevar/ >> http://www.freeweb.hu/bekevar/karacsony.htm 

http://unnepek-dalai.fw.hu/ 

http://www.bekevar3882.fw.hu/

 

Címkék: karácsony

Szólj hozzá!

KÉRDÉS

Mi a szekta jelentése és hogyan ismerhető fel?

VÁLASZ

 

MI A SZEKTA? 

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! — Ésaiás 5,20

Sokan nyomják rá másokra a ‘szektás’ bélyeget úgy, hogy legtöbbször még a szó jelentésével sincsenek tisztában. Az európai országok közül különösképpen hazánkban előszeretettel használják ezt. Az ilyen fajta megnyilvánulás a minimális bibliai ismeret hiányát is tükrözi. Tény, hogy a szekta szónak a nyelvünkben meglehetősen terhelt és negatív jelentése van, ami sok esetben eleve előítéletet is szül.

Az egész világon a közvélemény által általánosan elfogadott, hogy szektának a romboló, vallási alapon nyugvó közösségeket hívják. Károsnak nevezhető dióhéjban az, amely Jézustól elfordítja, míg építőnek tekinthető az, amely Hozzá vezeti az embereket. A szekta egy másik ismérve: belépni könnyen lehet, de kilépni szinte lehetetlen. Az EU-ban létezik a szekták vizsgálatával megbízott ombudsman.

A hétköznapi szóhasználatban a szekta szó olyan (vallási vagy társadalmi) csoportra utal, amely törvénybe ütköző, illetve a társadalom jelentős részét érintően szélsőségesen romboló nézeteket vall és folytat. Például: kilépett tagok zaklatása, felbujtás öngyilkosságra, megfosztás a javaiktól, stb. Valójában az ördög munkája mindaz, ami az embereket korlátozza, kötésben tartja, bebörtönzi. Az értékvesztett és iránytévesztett korunkban nem árt az óvatosság, tehát alaposan nézzük meg, hová is csatlakozunk!

Nem csoda, hogy a ‘szekta’ szó köznapi értelemben vett használata bántó, és senki sem örül annak, ha ‘leszektázzák’. Fontos leszögezni, hogy csak azért, mert valaki erősen hisz valamiben, vagy mert az átlagnál elkötelezettebben éli meg azt, amiben hisz, nem okvetlenül ‘szektás’ és a közössége sem feltétlenül ‘szekta’. 

Akik felelőtlenül megbélyegeznek más keresztényeket, nem is gondolják, hogy valójában Jézus vérét kritizálják, amely a szellemi újjászületéskor tisztára mosta őket. Nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy Isten a felkent szolgálóit mindenképp megvédi!

Aki szavaival vagy tetteivel mégis bántalmazná őket, az saját magát helyezi átok alá. (Zsolt. 89,21-24) A Biblia világosan int, hogy látszat után ne ítéljünk meg másokat, mert az nem a mi feladatunk, s annak komoly következményei lesznek ránk nézve is. (Mát. 7,1)

Eredetileg ez a napjainkban sértő szó egyszerűen csak ‘felekezetet’ illetve ‘irányzatot’ jelentett. Josephus Flavius például használta ezt A zsidó háború c. művében, a zsidó vallás három irányzatának (farizeus, szadduceus, esszénus) megnevezésére. A ma használatos értelemben azonban a kereszténységen belüli felekezetek akkor sem számítanak szektának, ha nagyon kicsik. Egy ‘kisegyház’ tehát nem automatikusan szekta!

A ‘haireszisz’ görög szó (Strong száma: G139) az idők során több jelentéssel bírt. A korai egyházban pozitív értelemben használták Jézus követőire. Akkori jelentése: vallási irányzat, csoport, törekvés. Ugyanennek a ‘haireszisz’ szónak a későbbi értelmezése: eretnek. De sajnos helytelen fordítás következtében az Újszövetségben kilenc esetben előforduló ‘haireszisz’ görög szót több esetben szektaként fordították latinra (pl. Csel. 24,14). Manapság tehát a szekta szó negatív használata pontatlan, hiszen eredetileg teljesen más jelentéssel bírt.  

Az eretnek szó jelentése: a hivatalos egyházi tanítással ellenkező. Hogy mi is tekintendő hivatalos tannak? Szegletkőnek az eredeti és teljes Evangéliumot tekintsük és semmiképp sem az isteni alapelvekkel ellentétes tradíciókat, dogmákat! A szakadást és a botránkozásokat sokkal inkább azok okozzák napjainkban is, akik nem Krisztust követik.

A vallásos szellemiség által uralt emberek ma is éppúgy veszélyesnek tartják Jézus tanait, mint két évezrede, ezért ők látatlanul is hamar megbélyegzik az újprotestáns közösségeket. De egy demokratikus társadalomban nem lenne szabad használni egy ilyen sértő teológiai fogalmat! 

Az Írások ‘haireszisznak’ nevezik a szadduceusokat (Csel. 5,17), a farizeusokat (Csel. 15,5) és a nazarénusokat (Csel. 24,5), ők pedig a korai egyház követőit. Pál azonban visszautasítja ezt a jelzőt: „… én aszerint az út szerint, melyet eretnekségnek (haireszisz) mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.” (Csel. 24,14)

Itt Pál megadja a ‘haireszisz’ (eretnekség, szekta) fogalmának a negatív meghatározását is. Védőbeszédében arra hivatkozik, hogy a tanítás, melyet hirdet, nem eretnekség (szekta), mert az ószövetségi törvények ezt készítették elő, s a próféták erről jövendöltek. Valójában akkor lenne ő ‘szektás’, ha a Szentírás egyes részeit megtagadná. Ez a meghatározás lett később a szekta, az eretnekség (herezis) definíciója.  

Ezzel szemben a pünkösdi–karizmatikus megújulás a kereszténység történelmének egyik legnagyobb hatású mozgalma, amelyet A kereszténység története című független könyv (Budapest, 1996) így határoz meg: „A pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli — az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt.” Ők az újjászületett, Szellemmel teljes hívők.

Hogy valójában hogyan ismerhető fel a szekta? Jézus maga adja meg a választ erre a kérdésre: ‘gyümölcséről’ ismerhetjük fel a pusztító vagy az építő közösségeket. (Luk. 6,44) Ahol a hamisítatlan és hiánytalan Evangélium hirdetését jelek, csodák, fejlődés és gyógyulás követik — mint többek között nálunk is —, az jó hely, mert ott egyértelműen Isten természetfeletti ereje nyilvánul meg, szabadulást hozva a jelenlevőkre.          

 

Címkék: csoport szekta eretnek felekezet törekvés irányzat pünkösdi karizmatikus újprotestáns

Szólj hozzá!

 KÉRDÉS

Hogyan fejlesszem a bennem lévő isteni fajta hitet?

VÁLASZ

Jézus elfogadásakor, a hívővé válás során Isten mindenkinek odaadja a hit mértékét. (Róma 12,3) Tehát mint újjászületett hívőnek, a szellemedben van Isten hite és a képesség arra, hogy ugyanazokat az eredményeket produkáld, amit Jézus a földi szolgálata alatt. (János 14,12) 

A hitben járás legfontosabb tényezője az Istennel való kapcsolat. Bár nem látod Istent, a Szent Szellem által megnyilvánul az Igéjén keresztül. 

A hit egyszerűen azt jelenti, hogy megbízol Istenben, abban, hogy megtartja a szavát – az Igéjét. A közösség egy különleges időtartam, amit egyedül Istennel töltesz azért, hogy jobban megismerd. A Vele való közösség által növekszik az iránta való bizalmad. Ha hagyod, hogy kijelentse magát neked, akkor a hited növekedni fog. A láthatatlan Istennel való közösség életet ad a hitnek, és ez a hit meg tudja változtatni a dolgokat a látható, fizikai világban. 

Az Igén való elmélkedés és annak megvallása, kimondása (Józsué 1,8) szintén elősegíti a hited fejlődését, mert a hit hallásból származik (Róma 10,17)! Amikor az Igét mondogatod, akkor az Igén elmélkedsz. Amin elmélkedsz, az befolyásolja azt, amit hiszel. Az elmélkedés és a megvallás által el tudod hinni az Igét annyira, hogy meg is cselekedd. A nyelveken szólás egy szellemi gyakorlat, ami aktívan tartja a szellemedet (Júdás 20).

Forrás: www.bekevar.fw.hu

Szólj hozzá!

 KÉRDÉS

 

Mit értsek a Máté 22,12-14 szakasz alatt?

Mát. 22,12
És monda néki: Barátom, mimódon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. 

Mát. 22,13
Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 

Mát. 22,14
Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. 

 

VÁLASZ

 

Az Ézsaiás 61,10 említést tesz az „üdvösség ruhájáról”. A Bárány menyegzőjére csak az üdvözültek mehetnek be. Jézus kereszten végzett munkáját kell elfogadni, Krisztust felöltözni ahhoz, hogy új emberré válhasson valaki. Csak az üdvözültek juthatnak a mennybe, e világ elveszett fiaira a kivettetés vár.

Jézus (a Vőlegény) hamarosan visszajön a Gyülekezetéért (a Menyasszonyáért). A Gyülekezeti Korszak (kegyelem korszak) végén Jézus magához veszi (ezt nevezik elragadtatásnak) az újjászületett híveket, hogy kimentse az övéit a hét éves megpróbáltatás borzalmai alól. A Bárány menyegzője a legutolsó esemény a Mennyben az armageddoni csata előtt, amellyel a mennybéli események lezárulnak. Bibliai időgrafikon található a következő linken: http://www.freeweb.hu/bekevar/idokvegen.htm

Szólj hozzá!

 KÉRDÉS

 

Hogyan értelmezzem a Máté 10,34-36 verseket?

Mát. 10,34
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.  

Mát. 10,35
Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő anyósa közt; 

Mát. 10,36
És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. 

 

VÁLASZ

 

Isten nekünk adta az Igéjét (kétélű fegyverét – Zsid. 4,12), ami egyes otthonokban meghasonlást szül, feldúlva az addigi békességet. Jézusnak természetesen nem az volt a szándéka, hogy ellentétet és szembeállítást fakasszon, hanem ez csupán következménye a hirdetett örömüzenetnek, az Evangéliumnak. Ugyanis az Ige általi üdvösség befogadása által a családokban könnyen előállhat a felemás iga, ha csak a családtagok egy része születik újjá.

A görögben a Máté 10,34 és Zsidó 4,12 Igékben mindkét helyen ugyanaz a fegyver (G3162) szó áll, amelynek jelentése: kés, tőr, kard.

A meghasonlás meghatározása: egyetértés felbomlása által beálló ellentét. Érdemes még az utalásként megjelölt Lukács 12,51-53 szakaszt is elolvasni.

Luk. 12,51
Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást. 

Luk. 12,52
Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.  

Luk. 12,53
Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; az anyós a menye ellen, és a meny az anyósa ellen. 

Címkék: fegyver meghasonlás ellentét felemás iga szembeállítás

Szólj hozzá!

 NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 6.

Forrás: Mézcseppek c. könyv

 

190. Az igazi Biblia „emberbőrbe” van kötve.

268. A Jelenések könyve arról beszél, hogy Isten mindent helyrerak, amit a bűn a Mózes 1. könyvében tönkretett.

276. A Jelenések könyvében az Úr a gyülekezetnek ír, de benne az egyénhez szól.

390. Ajánlás a Bibliához: „Imádkozó szívvel, az egésznek ismeretében, minden mondatát egyformán értékelve, Isten Szellemének vezetése mellett, alázattal és hűséggel, mondatról mondatra, szóról szóra haladva olvasd”!

395. A sátán fő célja a Bibliát illetően: mellőzni; értelmét kifordítani.

487. A bibliakritikusok a hitetlenség kötelékével akasztják fel magukat a tudás fájára.

495. Az Újszövetség négy nagy öröme:

- Jézus Krisztus megszületett (angyalok hirdették).

- Jézus Krisztus feltámadása (a tanítványok hirdették).

- „Mit keresitek a holtak között az élőt?” – kérdi az angyal Máriától.

- Jézus Krisztus újra eljön.

587. A Bibliában minden helyzetre van példa, s arra is, hogyan nyert a bajban valaki erőt az Úrtól.

626. Ha valakinek a Bibliája nagyon el van kopva a Zsoltároknál, az sokat szenvedett; ha az Efézusi levélnél, az érett keresztény.

650. A teológia a hitet tudománnyá desztillálja.

894. A Bibliából mindent lehet igazolni, de a Biblia nem igazol mindent.

908. Úgy olvasd a Bibliát, mintha először és utoljára olvasnád.

1423. Az Evangélium: végrendelet. Ne úgy olvasd, mint a közjegyző, aki érdektelen, hanem mint egy jogos örökös.

1436. A bibliai gyülekezetek nagysága, erőssége, a nemzet életerejének legjobb fokmérője.

1461. A bibliai, szellemi dolgokban nem tud érvényesülni semmiféle logika.

1709. A Bibliában az Istenhez fűződő kapcsolatban az én felelősségem a hangsúlyozás. – Az Atyával kapcsolatos kijelentésben a kapott áldások, az előjogaink vannak kiemelve.

1746. A Bibliában sok rejtély van, és nem rejtvény.

1754. A Bibliában az úgynevezett „első előfordulás törvénye” azt jelenti, hogy egy bibliai igazság mindvégig megtartja azt az alapvető jelentését, amellyel az első előforduláskor bírt. Útja során jelentése kitágulhat, fejlődhet, gazdagodhat, de alapjelentése sohasem szűnik meg.

1768. A bibliai teremtés: kijelentés; a tudomány erről semmit nem szól. A világ készen kezdődött!

1770. Több mint 300-szor (egyesek szerint 365-ször) fordul elő ez a szó a Bibliában: „Ne félj!” – Isten mindig olyanoknak mondja ezt, akik Őt félik. 

Címkék: teremtés ne félj erőt nyer érett keresztény

Szólj hozzá!

 NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 5.

Forrás: a Lukács Evangéliuma alapján készült „Jézus élete” című film

 

         Ronaldo - a világ legnagyobb focistájának szavazták meg

„Engem tartanak a világ legnagyobb focistájának, az első számúnak. De a legnagyobb ember, aki valaha a földön élt, az Jézus Krisztus, az élő Isten Fia.”

         Jimmy Carter - az USA egykori elnöke 

„Az én életemben Jézus Krisztus a legfontosabb tényező, mivel Ő az Isten Fia és az örök megváltás forrása. Jézus mindig is a béke, az emberi jogok élő bajnoka volt és örökre az is marad.”

         Emerson Fittipaldi - Forma 1-es autóversenyző

„Jézus Krisztus olyan hatalmas, én pedig olyan kicsi vagyok, hogy szavakkal le sem tudom írni Őt. De azt biztosan tudom, hogy gyökeresen megváltoztatta az emberiség történelmének menetét. Minden ember születése az Ő születéséhez kötődik. Vannak, akik Krisztus előtt és vannak, akik Krisztus után születtek. Jézus a legfontosabb. Ő az az ember, Aki mindenkire a legnagyobb hatást gyakorolta a földön. És hogyha 20 %-át követnénk a tanításainak, ez a világ sokkal jobb lenne.”

         Claudio Taffarel - az 1994. év futball világbajnoka

„Napjainkban talán még inkább úgy tartják, hogy Isten mindennél nagyobb. Hiszek a Biblia tanításában. Ő az út, az igazság, és csakis rajta keresztül juthattok az Atyához. Jézus az én igazságom a példái által. Az Ő szavai és tettei vezérelnek, és létezésem minden pillanatát az Ő hatása alatt élem meg. Tisztelet és dicsőség jár Neki és ebben a világban Jézusért kell élni, mert mindent csakis Rajta keresztül érhetünk el.”

Isaac Hayes - zeneszerző, szövegíró

Jézus jelenti a megváltást az emberiség számára. Ezért élt Ő köztünk. Világra jött, kapcsolatba került az emberekkel, földi halandókkal, és örök jelet hagyott Maga után. Ahogy a Biblia megírta, feláldozta Magát és ezért Ő a jelképem. Jelképe a megváltásnak, a reménynek és a jövőnek.”

         George Bush - USA volt elnöke

„Mindannyian Jézusnak köszönhetjük, hogy erőt kaptunk. Az Ő üzenete a remény és a megbocsátás, hiszen az egész élete a kedvesség és a megváltás jegyében zajlott le. És ez az üzenet, ez a reményt keltő üzenet erőt adott a családomnak és az életem során belőlem is jobb embert formált. És azt is tudom, ha eltévelygek vagy megtévedek Jézus akkor is kész a megbocsátásra.”

         Barbara Bush - USA egykori First Ladyje

„Szeretném megköszönni Jézusnak a reményt, amit nekünk adott, a békét és az egymás iránt érzett szeretetet, hogy kedvesség tölti el szívünket, hogy úgy törődünk egymással, ahogy mi is elvárjuk, hogy velünk törődjenek, és hogy megtanított minket arra, milyen Isten szeretete.” 

Címkék: remény szeretet megváltás üzenet legnagyobb ember

Szólj hozzá! · 1 trackback

 NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 4.

Forrás: a Lukács Evangéliuma alapján készült „Jézus élete” című film

 

         Eperjes Károly - színművész 

Minél többet ajándékozott neked az Isten, annál nagyobb a tartozásod az emberek felé.

         Évezredes tisztelgés Jézus előtt c. filmről

Kétezer évvel ezelőtt született egy férfi, aki alapvetően megváltoztatta az emberi történelem menetét. Az időszámítás az Ő születéséhez kötődik. Megosztja az időt Krisztus születése előtti és utáni évekre. Ki volt ez a férfi, akinek az életét a legtöbben a történelem legjelentősebb eseményének tartják. Az Ő neve Jézus. Rendkívüli élete ihletet adott a világ legnagyszerűbb képzőművészeinek, zenészeinek és íróinak. Ahogy a múltban, napjainkban is a világ vezetői és más megbecsülésnek örvendő személyiségek szemében Jézus rendkívüli tiszteletet élvez. Születésének 2000. évfordulóján bemutatjuk az Évezredes tisztelgés Jézus előtt című filmet, mely az Ő életéről szól.

David Copperfield – illuzionista

„Jézus csodái felülmúlnak minden trükköt és varázslatot, melyekre a bűvészet képes. Mert minden fizikai csodánál nagyobb az, hogy egy Jézus nevű ember célt és értelmet adott évezredeken át több millió ember életének.”

         II. János Pál - pápa

„Mindannyian, akiké a hit felbecsülhetetlen ajándéka, mindannyian, akik még most is Istent keresitek, és mindannyian, akiket kínoz a kételkedés, ne féljetek magatokhoz engedni Krisztust és elfogadni az Ő hatalmát. Ne féljetek ettől! Nyíljatok meg a Megváltó hatalma előtt. Ne féljetek, könyörgöm hozzátok alázatosan, és hittel telve kérlek titeket, engedjétek Krisztust, hogy beszéljen hozzátok. Egyedül csak Ő ismeri a szót, mely az örök élet kulcsa.”

         Michael Chang - teniszjátékos

„Szerintem az élet legnagyszerűbb ajándéka, hogy Jézus reményt, békét, szeretetet nyújt minden élethelyzetben, legyen az jó, akár rossz.”

         Larry King - Talk Show házigazda

„Zsidóként a legnagyobb és legőszintébb tisztelettel adózom a názáreti Jézus Krisztus előtt, hiszen Ő is zsidó volt, zsidónak született és zsidónak halt meg. ... Szerintem a két évezred legnagyszerűbb személyisége Jézus volt, és minden nagyság közül Ő tette a  legnagyobb hatást az emberiségre. Ha van olyan történelmi személyiség, akivel szívesen elbeszélgetnék, az Jézus lenne.”

Címkék: jézus béke remény szeretet megbecsülés hit ajándéka

Szólj hozzá!

 NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 3.

Forrás: Kincsek c. könyv - Libertas kiadó

 

Wilson, az USA 28. elnöke:

„Aki megfosztotta magát a Biblia ismeretétől, a világ legjobb dolgától fosztotta meg magát.”

         Hoover, az USA 31. elnöke:

„Nincs még egy olyan változatos, vagy annyira bölcs könyv, mint a Biblia. Legyen az törvény, üzlet, erkölcs, bármi; aki tanácsot vagy felvilágosítást keres ebben a kötetben, megtalálja azt.”

         MacArthur, tábornok:

„Hidd el nekem, nem lehetek annyira fáradt, hogy nem olvasnám Isten Igéjét minden este lefekvés előtt.”

Tudósok kutatása:

Az űrprogram segítségével megtalálták az elveszett napot és bebizonyították, hogy a Biblia igaz. Égitestek elhelyezkedését vizsgálták a műholdakat biztonságos pályára állításához. A számítógép egyszer csak megállt, mert hiányzott egy naptári nap, amit nem tudtak megmagyarázni. Az egyik Úrban levő kutató emlékezett olyan esetre, amikor a nap csaknem egy teljes napra megállt. Komputerrel rekonstruálták a bolygók állását és a Józs. 10.13-ban eltelt időre 23 óra 20 percet kaptak, de a válasz nem volt tökéletes. Tovább keresve jutottak el a megoldáshoz. A 2Kir. 20.11-ben a 10 fok pontosan 40 percet jelentett. Így lett meg a hiányzó nap. 

TOVÁBBI EGYÉB FELJEGYZÉSEK 

Kenneth Copeland tanításából

Maga Isten volt az, aki felindította Kolumbusz Kristóf szívét és elméjét, és azt az álmot adta neki, hogy térképezzen fel új utat nyugat felé. Kolumbusz írta ezt naplóiban. Így fogalmazott: „Az Úr volt az – éreztem a kezét magamon –, aki az elmémbe helyezte, hogy elhajózhatok innen Indiáig. Mindenki, aki hallott a tervemről, nevetve utasította vissza, s gúnyt űzött belőlem. Kétség sem fér hozzá, hogy a Szent Szellem adta az ihletet, mert csodálatos inspirációkkal vigasztalt engem a Szentírásból.”

Szent István király

Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az az isteni törvényekre sem ügyel.

L. Tolsztoj

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek.

Címkék: istván király kolombusz tolsztoj isten igéje biblia ismeret bölcs könyv biblia igaz hiányzó nap

Szólj hozzá!

NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 2.

Forrás: Kincsek c. könyv - Libertas kiadó

 

         Napóleon, francia császár:

„A Biblia nem csupán könyv, hanem valóságos élőlény, melyben oly erő lakozik, hogy legyőz mindenkit, aki ellenáll neki; Nagy Sándor, Július Cézár, Nagy Károly és jómagam birodalmakat alapítottunk, de vajon mire alapoztuk zsenialitásunk ezen alkotásait? - Erőszakra! Egyedül Jézus alapította birodalmát szeretetre, és Érte mind a mai napig sok millióan halnának meg boldogan.” „Milyen boldoggá teszi a Biblia azokat, akik hisznek benne! Mekkora csodákat találnak benne azok, akik elmélkednek a tanításain!”

         Webster, szónok és államtitkár:

„Ha bármi kiemelkedő van gondolataimban vagy stílusomban, minden érdem szüleimet illeti, akik kora gyermekkoromtól a Szentírás szeretetére neveltek. Míg kitartunk a Biblia elvei mellett, nemzetünk sikeres lesz és gyarapodni fog, ha azonban mi, vagy utódaink elhanyagolják a Biblia tanítását és hatalmát, nem tudhatjuk mily hamar súlyt le ránk a katasztrófa, amely dicsőségünket a mély homályba taszítja.”

         Taylor, az USA 12. elnöke:

„Atyáinkat e kiváló könyv igazságának szeretete hajtotta, mikor elhagyva otthonaikat, utat törtek a vadonba.”

         Steward, amerikai államtitkár:

„Az emberiség fejlődésének reménye a Biblia egyre növekedő befolyásától függ.”

         Lee, amerikai tábornok:

„A legnagyobb kétségbeesés és reménytelenség közepette a Biblia adott fényt és erőt.”

         Tennyson, angol költő:

„A Biblia olvasása már önmagában véve is műveltség.”

         Gladstone, angol miniszterelnök:

„Minden szavam, minden, amiért élek, reményem és célom Jézus Krisztus isteni mivoltára alapszik. Ő szegény, megtört életem öröme. Életem során volt alkalmam megismerni a világ 95 legkiválóbb emberét. Közülük 87-en követték a Biblia tanításait.”

         Lincoln, az USA 16. elnöke:

„Hiszem, hogy a Biblia Isten legkiválóbb ajándéka az emberiség számára. A világ Megváltója minden jót ezen könyv segítségével tudat a világgal.”

         Greeley, amerikai újságszerkesztő:

Lehetetlen lelkileg vagy társadalmilag rabszolgasorba vetni azt a nemzetet, amely olvassa a Bibliát. Az emberiség szabadságát a Biblia alapelvei biztosítják.”

         Dickens, angol író:

„Az Újszövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert vagy ismerni fog a világ.”

         Grant, tábornok, az USA 18. elnöke:

„Civilizáció ilyen rohamos fejlődését ezen könyv hatásának köszönhetjük, és a jövőben is ennek a könyvnek kell irányítania mindenkit. A Biblia a szabadság forrása.”

         Roosevelt, az USA 26. elnöke:

Többet ér a Biblia ismerete mint az egyetemi végzettség. Szinte mindenki, aki munkájával hozzájárult az emberiség előrehaladásához... életművét nagyrészt a Biblia tanításaira alapozta.” 

Címkék: siker jézus biblia legkiválóbb

Szólj hozzá!

 NEVES EMBEREK A BIBLIÁRÓL 1.

Forrás: Kincsek c. könyv - Libertas kiadó

 

         Newton, angol tudós:

Newton tudományos eredményei közismertek, az azonban kevésbé köztudott, hogy több időt töltött a Biblia, mint a csillagászat tanulmányozásával. „A Biblia hitelességére több bizonyíték van, mint a világtörténelem bármely eseményére. Kutatásaim eredményei egytől-egyig imáimra való válaszok voltak. Ha a távcsövembe pillantok, sok millió kilométerre látok a világűrbe; ha azonban a szobám rejtekén imádkozok, közelebb jutok Istenhez és a Mennyországhoz, mint a Föld bármely távcsövének segítségével!”

         Kant, német filozófus:

„A Biblia létezése az emberi faj legnagyobb áldása. Az ennek lekicsinylésére tett minden kísérlet az emberiség ellen elkövetett merénylet.”

         Washington, az USA első elnöke:

Lehetetlen igazságosan uralkodni a világ fölött Isten és a Biblia nélkül.”

         Henry, amerikai hazafi:

„A Biblia többet ér, mint az összes eddig kinyomtatott könyv.”

         Herschel, német csillagász:

„Úgy tűnik, hogy az emberiség minden találmánya egy célt szolgál: hogy bebizonyítsa a Szentírás igazságát.”

         Jefferson, az USA harmadik elnöke:

„Meggyőződésem, hogy a Szentírás rendszeres tanulmányozása mindenkit jobb állampolgárrá, szülővé, apává és férjjé tesz.”

         Adams, az USA hatodik elnöke:

„Az első, és csaknem egyetlen könyv, mely érdemes a világ figyelmére, a Biblia. Úgy mondom ezt, mint a világ része. Annyira nagyra becsülöm a Bibliát, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a gyermekeim hazájuknak annál jobb polgárai, és a társadalom annál nagyobbra becsült tagjai lesznek, minél korábban kezdik annak olvasását. Rég bevett szokásom, hogy évente egyszer végig olvasom a Bibliát.”

Címkék: szentírás biblia tanulmányozása áldása

1 komment

AZ IGAZSÁG BIZONYÍTÁSA

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. - Máté 24,35

Egy fiatal olasz lány - szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában - egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt. 

Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. 

Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány: - Isten Szavát, uram!

De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: - Ki mondta önnek, hogy a Biblia Isten Szava?

A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: - Isten maga!

- Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Soha sem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna?

A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt mondta:

- Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ott fenn, az égen?

Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta: - Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja. 

A Nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét.

A fiatal olasz lány komolyan válaszolta: - Világosan mondta, uram, ami a Napot illeti. Én a Bibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. 

Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét. 

Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből.

A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesen továbbment.

Címkék: biblia isten szava

Szólj hozzá!

 
HAGIN TISZTELETES TANÁCSA 

A Biblia = Isten szerelmes levele, amely az Ő jó üzenetét tartalmazza az ember számára! 

Gyakran kérdezik tőlem az emberek: hogyan tanulmányozzák a Bibliát? Bár sok javaslatom van, mégis egyet mondok mindenütt: keresztény hívőként kövesd azt a módszert, hogy végigmész az Újszövetségen; olvasd, illetve tanulmányozd főképpen az apostoli leveleket.

Arra buzdítalak, hogy a legtöbb időt az apostoli levelekkel töltsd, mert ezek neked, a hívőnek (a mai Egyháznak) íródtak. Tanulmányozd az Ószövetséget is, de ne azzal töltsd a legtöbb időt. A legtöbb időt az Újszövetséggel töltsd. Miért? Mert mi nem az ó szövetség alatt élünk; mi az új szövetség alatt élünk.

Az apostoli levelekben, amelyek a Gyülekezetnek (Egyháznak) íródtak, keress meg és húzz alá minden olyan kifejezést, mint a Krisztusban, Krisztus által, Akiben, Őbenne és ehhez hasonlókat. Ezeket írd le. Gondolkodj el rajtuk. Kezd el kimondani őket.

Ami Isten illeti, minden, amid van, vagy mindaz, ami vagy Krisztusban – az Ige szerint – az valóban  a tiéd, valóban az vagy. Isten mindezeket már megtette Krisztusban. De a te hited és a megvallásod az, ami valósággá teszi a számodra.

Címkék: valóság hit biblia újszövetség üzenet megvallás apostoli levelek hogyan tanulmányozzam szerelmes levele

Szólj hozzá!

A BIBLIÁM

 

Ez Isten Igéje:
örökké érvényes,
újjáteremtő erejű,
hatósugara végtelen,
értéke kifejezhetetlen,
tévedhetetlen tekintélyű,
egyetemes érvényességű,
személyesen alkalmazható,
természetfölötti eredetű,
teljességében ihletett.
Olvasd végig,

írd le,
imádkozd
valósítsd meg,
azután add tovább!

A Bibliád belső borítójára írhatod ezeket az erőteljes gondolatokat, amelyek Isten Igéjébe vetett hitedet és a vele kapcsolatos felfogásodat tükrözik. Ez a bizonyságtétele annak, aki feltétel nélkül hisz Isten Szavának. 

A Békevár-webkikötő teljesevangéliumi felekezetközi szolgálat, amely protestáns ágon kapcsolódik Krisztus Testéhez (a globális Egyházhoz).

Mi a következő Károli alapú Bibliát használjuk, amelyben az eredetihez hasonlóan, meg vannak különböztetve a szellem és a lélek fogalmak. Ez elengedhetetlenül fontos a Biblia helyes értelmezéséhez! Kattints a linkre vagy másold be a böngésződ címsorába:
http://biblia.jezusert.com/index.php?valasztas=ksze&konyv=43&resz=6

Címkék: biblia károli isten igéje örök érvényű békevár webkikötő teljesevangéliumi felekezetközi

Szólj hozzá!

Egy ima, amellyel a menny állampolgárává válhatsz!

 

Jelen pillanatban ki az életed ura? Kié a szíved, ki uralkodik feletted? Megtapasztalhatod az újjászületés csodáját, ha hittel imádkozol. Ehhez mindössze a te határozott döntésedre van szükség! Az örök élet ugyanis mindössze egy imatávolságnyira van tőled! 

Az élet legfontosabb kérdései: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Megkérted Őt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe, s egy "rendszerváltás" fog bekövetkezni az életedben!

Ha hittel és hangosan elmondod az alábbi imát, akkor üdvösséget nyersz Isten kegyelméből és ettől kezdve a menny családjához tartozol. (Efézus 2,8-9)

Pál apostol a Római levél 10,9-10 verseiben elmondja az üdvösség kulcsát: ha hiszed a szívedben és száddal kimondod a Krisztusba vetett hitedet - hogy Ő testben megszületett, meghalt és feltámadt - akkor üdvösséget nyersz!

A "Hiszek egy..." imáját - más néven az odaszánás imáját - adjuk közre segítségül, Pál apostol tanítása alapján:

Teremtő Istenem, eléd állok és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneim miatt.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá válhassak Isten előtt.
Jézus, kérlek, te legyél az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója!
Kérlek, költözz a szívembe és teremts újjá engem!
Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat, Gyógyítómat és Szabadítómat!
Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást nyertem és újjászülettem Krisztusban!
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus, az örök életemet! Ámen

Szeretettel köszöntünk Isten gyermekeként az Ő mennyei királyságában!

 

Címkék: újjászületés üdvösség örök élet életed ura hiszek egy

Szólj hozzá!

HOGYAN VÁLIK ÉRTHETŐVÉ A BIBLIA? 

 

Ha Isten királyságához szeretnél tartozni, először újjá kell születned. Ezt egyszerűen úgy teheted meg, hogy Jézust életed Urává teszed. Olvashatod a Bibliát egész nap, nem hoz megértést, ha nem teszed meg az első lépést. A nagy királyság titkai rejtve maradnak előtted. Miért? Mert ahogy Jézus mondotta: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) Aki nem születik újjá, egyszerűen nem tudja megérteni, hogyan gondolkodik Isten. Az Ő királyságának módszerei rejtve maradnak előtte, mert még a sötétségben él.

Amikor újjászületsz, akkor átkerülsz Isten királyságába. Azonnal képessé válsz megérteni és járni Isten útjait. Ettől kezdve már csak rajtad múlik, mit teszel. Minél többet keresed Istent, és az Ő igaz útjait, annál inkább élvezed az Ő erejét és hatalmát. Minél inkább megújítod az Ige által a gondolkodásodat, és alázattal megváltoztatod az életed az Ige szerint, annál többet látsz meg a mennyek királyságának megnyilvánulásaiból az életedben és a környezetedben élők életében.

Isten királyságában az a csodálatos, hogy nem kell hozzá gazdagnak, okosnak, vagy tehetségesnek lenni. Bárki élhet vele. Csak annyit kell tenned, hogy megtaláld, mit mond Isten, és az alapján cselekedni. Amikor ezt megteszed, az áldások – a menny áttörései – elkezdenek valóságba jönni az életedben.

Ezért, bátorítalak, még ma kezdj el többet befektetni magadból, az idődből, gondolataidból, energiádból Isten királyságának keresésébe. Határozd el a szívedben, hogy életed néhány területét megváltoztatod. Még mélyebbre leásol az Igében, és megtalálod, mit mond Isten ezekről a területekről. Azután elkezdhetsz cselekedni, ahogy Ő tenné az Ige alapján.

Növeld az ismereted Isten királyságáról. Légy egyre inkább „Isten királyság”-tudatú. Aztán légy kész elfogadni a menny áldásait – Isten királyságának bőkezű, nagyvonalú, pazarlóan bőséges és túláradóan dúslakodó kegyét –, hogy áttörjön az életedbe!

Azt javasoljuk, hogy a Biblia olvasásakor az Újszövetséget helyezd előtérbe, és az Apostoli levelek tanulmányozására helyezd a nagyobb hangsúlyt, mert az közvetlenül a mai, gyülekezeti korban élőkhöz szól.

Forrás: www.bekevar.fw.hu - Gloria Copeland: A mennyek királysága törjön be az életedbe

 

 

Címkék: újszövetség biblia megértése apostoli levelek

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása